• 0116

  HK 0116
  1-Tag, 12,5 cm
  "Jockele"

 • 0172

  HK 0172
  1-Tag, 12,5 cm
  "Jockele"

 • 0189

  HK 0189
  1-Tag, 12,5 cm
  "Jockele"

 • 0195

  HK 0195
  1-Tag, 12,5 cm
  "Jockele"

 • 01 Golf-Frau

  HK 01 Golf-Frau
  1-Tag, 12,5 cm
  "Jockele"

 • 01 Golf-Mann

  HK 01 Golf-Mann
  1-Tag, 12,5 cm
  "Jockele"

 • 7285B

  HK 7285B
  8-Tage, 20/25/35 cm
  handbemalt

 • 7291R

  HK 7291R
  8-Tage, 20/25/35 cm
  handbemalt

 • 7300

  HK 7300
  8-Tage, 44 cm
  "Figurenautomat"

 • 7316

  HK 7316
  8-Tage, 20/25/35 cm
  handbemalt

 • 7373

  HK 7373
  8-Tage, 20/25/35 cm
  handbemalt

 • 7374

  HK 7374
  8-Tage, 20/25/35
  handbemalt

 • 7376

  HK 7376
  8-Tage, 38 cm
  bewegliche Glockenschläger

 • 7377

  HK 7377
  8-Tage, 35 cm
  Bauer mit Sense-drehend

 • 7378

  HK 7378
  8-Tage, 40 cm
  Glockenläutender Kapuziner

 • 7393V

  HK 7393V
  8-Tage, 20/25/35 cm
  handbemalt

 • 73UT

  HK 73UT
  8-Tage, 20/25/35 cm
  handbemalt